с H . п A \ сa пa пa пa нa сL с A ? гZ
Ве чер ня я на ша мо лит вы, прi
нd сL сa сa нL гZ нA гZ нd сL
и ми свя тый Го спо ди. и по дажбь
сa нa сa мM мa мa мa сA п A \ сa
на o ста кле нi е грэ ховъ. z ко
сa нZ сL сa сa сa сb мM сa нa
ты е динъ е си лей въ ми рэ во
сa мM сd н$
скре се нi е.